Cuộc Sống Singapore

Singapore Useful Phone Numbers

Danh sách những số điện thoại quan trọng ở Singapore khi có trường hợp khẩn cấp, cần hỏi thông tin, hãng taxi, dịch vụ sửa chữa…

singapore useful phone numbers

Emergency Numbers

Emergency/Accident/Police
999
Emergencies/Ambulance/Fire:
995
ISD Counter Terrorism Centre:
1800 262 6473
Non-Emergency Ambulance:
1777
Police Hotline:
1800 255 0000 (toll-free)
Traffic Police:
6547 0000
Traffic Watch:
1800 222 2233
AAS Emergency Road Service:
6748 9911
AA Auto:
6296 6711

Information

Non-emergency ambulance:
1777
Flight Information (24-hours):
1800-542 4422 (toll-free)
Tourism Information (24-hours):
1800-736 2000 (toll-free)
Directory Assistance:
6777 7777 or 100
Time of day:
1711
Weather:
6542 7788
International Calls:
104
Trunk Calls to Malaysia:
Dial 109 for operator assistance, or 02 for direct dial

Dial-A-Cab

Comfort CabLink:
6552 1111
Citicab (Cash):
6552 2222
Citicab (Credit Card):
6553 8888
Premier Taxis:
6363 6888
SMRT Taxis:
6555 8888
Silver Cab:
6363 6888
Smart Automobile:
6485 7700
Trans-Cab Services:
6555 3333

Mass Transit

SBS Transit:
1800 287 2727
SMRT:
1800 336 8900
Transit Link:
1800 225 5663

Essential Maintenance Service

(including lift rescue):
1800 354 3333
1800 275 5555
PowerGas (Leaks / Supply / Interruptions):
1800 752 1800
PowerGrid (Supply / Public):
6363 6888
PUB-One (water / sewage & drainage):
6555 8888
Traffic Lights Breakdown:
1800 225 5582


Hãy chia sẻ những bài viết hữu ích về Cuộc Sống ở Singapore để giúp đỡ được rất nhiều người khác bạn nhé.!!!
Đăng bài tại Group Facebook: Cộng đồng người Việt ở Singapore

Post Comment